ចំណងស្នេហ៍ឥតព្រៀង Chomnong Sneh Ith Preang 2017 - Fighting Time [EP.56End]

bookmark
0 Dilihat
BTV
Episode
Type
Status Completed
Description: ចំណងស្នេហ៍ឥតព្រៀង Chomnong Sneh Ith Preang 2017 - Fighting Time [EP.56End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

“The workplace requires strategy, and love involves combat, so we must fight with elegance.” These words, shared in a dialogue between Xunuo and Shen Zhize, sum up protagonist Xunuo’s personal dilemma when the young woman is faced with a choice between her career and her lover. When workplace battles are more complicated than war, Xunuo’s every move must be calculated. This TV drama reflects the realities of young Chinese adults in today’s competitive society and intends to inspire young people to fulfill their dreams through perseverance, even when in the face of adversity and temptations.

Please Select Episode

Episode ចំណងស្នេហ៍ឥតព្រៀង Chomnong Sneh Ith Preang 2017 - Fighting Time [EP.56End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA