ច្រវ៉ាក់បេះដូងអន្ទាក់ស្នេហ៍ វគ្គ២ Lbech Ontak Sneh II 2022 - Innocent Lies - So Wayree 2 [EP.29End]

bookmark
0 Dilihat
2022
Episode
Type
Status Completed
Description: ច្រវ៉ាក់បេះដូងអន្ទាក់ស្នេហ៍ វគ្គ២ Lbech Ontak Sneh II 2022 - Innocent Lies - So Wayree 2 [EP.29End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ច្រវ៉ាក់បេះដូងអន្ទាក់ស្នេហ៍ វគ្គ២, ល្បិចអន្ទាក់ស្នេហ៍, Chrovak Besdong Ontak Sneh II, Lbech Ontak Sneh, So Wayree 2 , Buang Wimala, บ่วงวิมาลา
Gun is Parin's best friend who owned a luxury hotel. They become business partners after Gun offers to sell some of his hotel's shares to Parin. Gun is also married, however, his marriage is rocky and he and his wife are going through a divorce. What's difficult is that his wife is determined to get her hands on the "Twilight Resort" through their divorce settlement. However, Gun has some incriminating evidence against her which can cost her this case. When his wife finds out about the evidence, she decides to offer Wimala a job to steal that evidence from Gun. Wimala refuses to do such a low deed at first, however, Gun's wife convinces her after showing Wimala the bruises and marks she has on her body from Gun's bondage play and abuse. Seeing the bruise and since she also needs money for her mother's treatment, Wimala agrees to this job — completely convinced that Gun is an abusive and evil person.

Please Select Episode

Episode ច្រវ៉ាក់បេះដូងអន្ទាក់ស្នេហ៍ វគ្គ២ Lbech Ontak Sneh II 2022 - Innocent Lies - So Wayree 2 [EP.29End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA