ល្បែងស្នេហ៍សងសឹក Lbeng Sneh Song Seuk 2019 - Game Rak Ao Keun [EP.29End]

bookmark
0 Dilihat
2019
Episode
Type
Status Completed
Description: ល្បែងស្នេហ៍សងសឹក Lbeng Sneh Song Seuk 2019 - Game Rak Ao Keun [EP.29End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ល្បែងស្នេហ៍សងសឹក, เกมรักเอาคืน, Beautiful Lie , Love Revenge
Risa is happily married to her colleague Dr Aik for 10 years. She is a nurse in her 30s and have been trying to have children. Dr Aik unexpectedly asked for divorce and Risa's whole life came crashing down when she realizes her husband had betrayed her with her long time friend Gaysari. When Sunida, who also lost her husband to Gaysari, encourages Risa to hurt Gaysari in a similar way, Risa meets Pong, Gaysari''s 18 year old son. Pong works as a prostitute to forget his lack of love from his wealthy but neglectful parents immediately gets attracted to Risa. But it gets more complicated when Risa starts to have feelings for him.

បញ្ជាក់៖ ភាគទី២៩ ជាភាគបន្ថែមបញ្ចប់សាច់រឿង តែមិនមានបកប្រែទេ។ សូមអរគុណ!

Please Select Episode

Episode ល្បែងស្នេហ៍សងសឹក Lbeng Sneh Song Seuk 2019 - Game Rak Ao Keun [EP.29End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA