បេសកកម្មបំបែករឿងក្ដី វគ្គ១ Pesak Kam Bombaek Reung Kdey I 2018 - Partners for Justice I [EP.28End]

bookmark
0 Dilihat
2018
Episode
Type
Status Completed
Description: បេសកកម្មបំបែករឿងក្ដី វគ្គ១ Pesak Kam Bombaek Reung Kdey I 2018 - Partners for Justice I [EP.28End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Baek Beom has worked as a forensic doctor for 10 years, he is excellent with his work, but does not open his mind to other people. Eun Sol is a rookie prosecutor with a bright personality and she comes from a wealthy family. The forensic scientist with a bad personality and a warm-hearted prosecutor must join forces in order to catch a serial killer.

Please Select Episode

Episode បេសកកម្មបំបែករឿងក្ដី វគ្គ១ Pesak Kam Bombaek Reung Kdey I 2018 - Partners for Justice I [EP.28End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA