បំណុលផ្ទះជំពាក់ស្នេហ៍ Bomnoul Pteas Chomphak Sneh 2004 - Full House [EP.16End]

bookmark
0 Dilihat
2004
Episode
Type
Status Completed
Description: បំណុលផ្ទះជំពាក់ស្នេហ៍ Bomnoul Pteas Chomphak Sneh 2004 - Full House [EP.16End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Han Ji Eun, an aspiring scriptwriter, lives in a house called "Full House" built by her late father. One day, her two best friends trick her into believing she has won a free vacation, and sell her house while she's away. On the plane, she meets famous actor Lee Young Jae. Through comedic events, they get acquainted during her vacation and when she returns, she discovers her house has been sold to him. Though they don't get along with each other (because of her messy tendencies, his bad temper and zealous cleanliness), they agreed to live with each other. In the beginning, Ji Eun works as his maid in order to buy her house back. They alter their arrangement when Young Jae decides to win back the love of his life, Kang Hye Won. In a bid to make Hye Won jealous, the two protagonists enter into a contract marriage with a six month term. Complications arise when the couple starts to fall for each other.

Please Select Episode

Episode បំណុលផ្ទះជំពាក់ស្នេហ៍ Bomnoul Pteas Chomphak Sneh 2004 - Full House [EP.16End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA