សុងខ្វីកម្ចាត់បិសាច Song Kfei Komchat Beysach 2018 - Demon Catcher Zhong Kui [EP.55End]

bookmark
0 Dilihat
2018
Episode
Type
Status Completed
Description: សុងខ្វីកម្ចាត់បិសាច Song Kfei Komchat Beysach 2018 - Demon Catcher Zhong Kui [EP.55End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

A story revolving around an unlikely group of friends who gather together on a journey to vanquish evil. They are comprised of a half-god and half-demon, a demon hunter and the sacred maiden of the demon tribe. After getting in deep trouble because of his painfully stubborn and headstrong personality, Zhong Kui is banished from the heavens to live as a human with no memories of his past. In pursuit of his real identity, he crosses paths with Yang Ren Zhi and Ling Xi who join in his travel to become faithful allies. Even without his powers, Zhong Kui as Mu Tian Ran relies on his intelligence and wit to better their odds. However, the group gets caught in the center of a conspiracy that could turn them against each other.

Please Select Episode

Episode សុងខ្វីកម្ចាត់បិសាច Song Kfei Komchat Beysach 2018 - Demon Catcher Zhong Kui [EP.55End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA