មន្តស្នេហ៍ពេទ្យស្រី Mon Sneh Pet Srey 2020 - Dr. Cutie [EP.28End]

bookmark
0 Dilihat
2020
Episode
Type
Status Completed
Description: មន្តស្នេហ៍ពេទ្យស្រី Mon Sneh Pet Srey 2020 - Dr. Cutie [EP.28End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Shen Zhao Er is the daughter of the palace appointed doctor and grew up with Ji Heng, the son of an official of the king. In an incident of poisoning concerning a royal consort, Zhao Er's father, Doctor Shen, is framed for murder, resulting in the whole family being executed. The murder is actually premeditated, however, and carried out by a good friend that betrayed Doctor Shen. Because of this, Zhao Er's entire family dies in vain, but she's saved during the course of execution and she survives. Zhao Er diligently studies medicine so that she can enter the Ji official family home to investigate the plot behind the execution of her family. When she finally makes it into the Ji family manor as the doctor of Ji Heng's fiance under the disguised name Tian Qi, a series of twisted murders and conspiracies unfold before her very eyes to test both her wit and knowledge in order to save herself and the ones she loves.

Please Select Episode

Episode មន្តស្នេហ៍ពេទ្យស្រី Mon Sneh Pet Srey 2020 - Dr. Cutie [EP.28End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA