តម្បាញស្នេហ៍ឆ្លងជាតិ - Dom Bagn Sneh Chlong Cheat 2011 - Roy Mai [EP.30End]

bookmark
0 Dilihat
2011
Episode
Type
Status Completed
Description: តម្បាញស្នេហ៍ឆ្លងជាតិ - Dom Bagn Sneh Chlong Cheat 2011 - Roy Mai [EP.30End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: តម្បាញស្នេហ៍ឆ្លងជាតិ, รอยไหม, Silk Trace
Rerin, the textile professor goes to take vacation in Chiang Mai because she wants to have time to think over about her relationship with Thanin, her fiance. On her vacation, she meets Suriyawong, the owner of The Chang Restaurant in Chiang Mai who descends from the prince and Grandma Bua Ngern. Suriyawong falls in love at first sight with Rerin and feels like she's someone who he has longed for. However, Wongprajan, Suriyawong's relative and the owner of Le Laos Restaurant comes in to obstruct their love and declare herself as his fiancee.

Please Select Episode

Episode តម្បាញស្នេហ៍ឆ្លងជាតិ - Dom Bagn Sneh Chlong Cheat 2011 - Roy Mai [EP.30End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA