កំពូលភរិយា មហាកូនប្រសារ - Kompoul Pheak Riyea Moha Kon Brosar 2023 - Devil-in-Law - Songkream Mday Kmek Kon Brosar [EP.35End]

bookmark
0 Dilihat
7.8
Episode
Type
Status Completed
Description: កំពូលភរិយា មហាកូនប្រសារ - Kompoul Pheak Riyea Moha Kon Brosar 2023 - Devil-in-Law - Songkream Mday Kmek Kon Brosar [EP.35End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: កំពូលភរិយា មហាកូនប្រសារ, Songkream Mday Kmek Ning Kon Brosar, សង្គ្រាមម្ដាយក្មេកកូនប្រសារ, Sapai Sai Strong , Saphai Sai Strong, สะใภ้สายสตรอง
Srikanda, Phawinee's sister, is a beautiful woman whose father is very proud of her. She fell in love with Nopphanai and despite her father's disapproval, they decided to elope. One day, Phawinee meets Srikanda by chance and notices how she looks thinner and depressed. She eventually gets ill and passes away. Phawinee is angry after finding out how her sister was bullied by her mother and sister-in-law, so she decides to sign a marriage certificate with Nopphanai with a deal of "no touch", in order to take care of her nephew. Afterward, Phawinee moves in where her sister lived and starts to fight with his mother and sister. She doesn't give in to them as her sister had, and so her revenge begins.

Please Select Episode

Episode កំពូលភរិយា មហាកូនប្រសារ - Kompoul Pheak Riyea Moha Kon Brosar 2023 - Devil-in-Law - Songkream Mday Kmek Kon Brosar [EP.35End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA