គំនុំឈាមកូនប្រុស - Komnom Chheam Kon Bros 2021 - Wayra Akart [EP.63End]

bookmark
0 Dilihat
2021
Episode
Type
Status Completed
Description: គំនុំឈាមកូនប្រុស - Komnom Chheam Kon Bros 2021 - Wayra Akart [EP.63End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: គំនុំឈាមកូនប្រុស, គំនុំឈាមឈ្នានីស, เวราอาฆาต
Warya Akart tells the story of Ruang, an orphaned young man who has lived a difficult life since childhood. Because he was severely oppressed, bullied and betrayed, he became furious and killed his own master. He stole the money and escaped to start a new life. Ruang had defrauded Nakorn's father and killed his parents and younger brother before his very eyes to take their properties. Nakhon therefore returned to take revenge by being a police investigating Ruang. When he got entangled in this house, he met Mukda, adopted daughter of Ruang. Will Ruang receive his karma? Will Nakorn choose to continue the game of revenge or will he abandon the grudge and choose to forgive?

Please Select Episode

Episode គំនុំឈាមកូនប្រុស - Komnom Chheam Kon Bros 2021 - Wayra Akart [EP.63End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA