លោកប្ដីក្លែងក្លាយជាទីស្រឡាញ់ - Lok Bdey Kleng Klay Chea Ti Srolagn 2012 - Khun Samee Karmalor Tee Rak [EP.24End]

bookmark
0 Dilihat
2012
Episode
Type
Status Completed
Description: លោកប្ដីក្លែងក្លាយជាទីស្រឡាញ់ - Lok Bdey Kleng Klay Chea Ti Srolagn 2012 - Khun Samee Karmalor Tee Rak [EP.24End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: លោកប្ដីក្លែងក្លាយជាទីស្រឡាញ់, ស្វាមីក្លែងក្លាយជាទីស្រឡាញ់, កុងត្រាស្វាមី, ស្វាមីបោកប្រាស់, Kong Tra Svamey, My Darling(fake) Husband, คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก
Pimpha is a beautiful, confident, fashionable woman but was deeply hurt. A pregnant woman suddenly appeared on Pimpha's wedding day claiming that the groom was her husband. Because of this nightmare Pimpha ended at a club drunk. The next morning came another shocked to Pimpha as she woke up laying in bed with a stranger. Ridchawee was angered because Pimpha claiming not to remember anything about last night. How will this entaglement conclude..

Please Select Episode

Episode លោកប្ដីក្លែងក្លាយជាទីស្រឡាញ់ - Lok Bdey Kleng Klay Chea Ti Srolagn 2012 - Khun Samee Karmalor Tee Rak [EP.24End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA