ភរិយាចិត្តព្រៃផ្សៃ - Pheak Riyea Chit Prey Psaiy 2014 - Mia Tuean [EP.15End]

bookmark
0 Dilihat
6.8
Episode
Type
Status Completed
Description: ភរិយាចិត្តព្រៃផ្សៃ - Pheak Riyea Chit Prey Psaiy 2014 - Mia Tuean [EP.15End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: ភរិយាចិត្តព្រៃផ្សៃ, ភរិយាខុសច្បាប់, ចិត្តស្នេហ៍ព្រៃផ្សៃ, เมียเถื่อน, Illicit wife ,
Fah is a young lady who meets a man named Kade while working as a host at a car show. Kade falls instantly in love with her and comes to her aid to fight off a purse snatcher. When he offers to drop her off at the hospital to visit her father she agrees. Kade receives an important phone call, and Fah, not wanting to be a burden to him, leaves without telling him. Suddenly she receives a phone call from her step-sister's boyfriend saying that her step-sister is hurt and that he is coming to pick her up. When her step-sister's boyfriend picks her up, Kade sees her getting into the car with him. Meanwhile, Fah's dad is ill, and her stepmom owes a large debt to Film. She sends Fah to work as a maid at Kade's house to pay off the debt. Kade grows angry with her when he sees other men flirting with her. Fah doesn't understand Kade's sudden change in behaviour. Hanging onto the memory of their sweet first encounter and to the thought of her father who needs the money for his hospital treatment, Fah perseveres despite the hardship.

Please Select Episode

Episode ភរិយាចិត្តព្រៃផ្សៃ - Pheak Riyea Chit Prey Psaiy 2014 - Mia Tuean [EP.15End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA