គូស្នេហ៍ម្ទេសហឹរ Pol Sneh Kromom Chneum 2017 - Koo Za Rot Zab - Kou Sneh Mtes Hil [EP.30End]

bookmark
0 Dilihat
2017
Episode
Type
Status Completed
Description: គូស្នេហ៍ម្ទេសហឹរ Pol Sneh Kromom Chneum 2017 - Koo Za Rot Zab - Kou Sneh Mtes Hil [EP.30End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ពុលស្នេហ៍ក្រមុំឆ្នើម, គូស្នេហ៍ម្ទេសហឹរ, Spicy Flavor of Love , Hot Guy Spice Girl , Kusarodsaad , Koo Zaros Zaap, คู่ซ่า รสแซ่บ
Rosirin's family owns the largest Isani company for the production of fermented fish. When she returns from abroad after graduation she finds out that her family business is failing and is on the verge of bankruptcy. To overcome the crisis, Ros decides to lead the company and start to borrow money from her father's friend to return his generosity he asked Rosirin to marry his son Korn, unsuccessful and a playboy, our heroine Intelligent and educated and absolutely not interested in a disordered man. On the other hand, she's not his taste also, Always in a constant quarrel, but Korn's sister likes Ros a lot she will do everything to bring them together, After overcoming many difficulties and misunderstandings, the two fell in love.

Please Select Episode

Episode គូស្នេហ៍ម្ទេសហឹរ Pol Sneh Kromom Chneum 2017 - Koo Za Rot Zab - Kou Sneh Mtes Hil [EP.30End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA