ព្រួញកណ្ដឹងផ្ដាច់ព្រលឹង - Prougn Kondeung Pdach Proleung 2013 - Arrows on the Bowstring [EP.42End]

bookmark
0 Dilihat
2013
Episode
Type
Status Completed
Description: ព្រួញកណ្ដឹងផ្ដាច់ព្រលឹង - Prougn Kondeung Pdach Proleung 2013 - Arrows on the Bowstring [EP.42End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: ព្រួញកណ្ដឹងផ្ដាច់ព្រលឹង, 箭在弦上, Ready to Fly , Arrows on Bowstring , Jian Zai Xian Shang , Jin Yoi Yin Seung
Set in 1940s China, Manchuria has been invaded - now a puppet state under the Empire of Japan. Xu Yi Hang and her two siblings are skilled archers from a military family who, after facing tragedy at the hands of invading Japanese, travel to the city of Chang De to avenge their family. Rong Shi is from an influential family who has surrendered to Japanese control and branded a traitor by his city. Soon Xu Yi Hang and Rong Shi and find themselves in the midst of a desperate resistance between Japanese control and the people of Chang De.

Please Select Episode

Episode ព្រួញកណ្ដឹងផ្ដាច់ព្រលឹង - Prougn Kondeung Pdach Proleung 2013 - Arrows on the Bowstring [EP.42End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA