ប្រុសឆ្លាតស្រីឆ្នើម វគ្គ២ - Bros Chlat Srey Chneum II 2021 - Go Go Squid 2: Dt. Appledog's Time [Coming Soon]

bookmark
0 Dilihat
8.2
Episode
Type
Status Coming Soon Ongoing
Description: ប្រុសឆ្លាតស្រីឆ្នើម វគ្គ២ - Bros Chlat Srey Chneum II 2021 - Go Go Squid 2: Dt. Appledog's Time [Coming Soon]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: ប្រុសឆ្លាតស្រីឆ្នើម វគ្គ២, 我的时代,你的时代, Qin Ai De, Zhi Ai De , 密室困游鱼 , Mi Shi Kun You Yu , Go Go Squid 2 , 亲爱的,挚爱的 , Wo De Shi Dai, Ni De Shi Dai , My Time. Your Time , Dt.Appledog's Time , My Dear , Go Go Squid 2 Dt.Appledog's Time , 我的時代,你的時代
Through his hard work and talent, Wu Bai has become the youngest star player in the national robot wars competition. He forms a team and enters the final round of the competition, sharing the stage with Ai Qing - the person who has introduced him to his passion. Both are determined to promote the popularization and application of technological robots with the younger generation group through the robot competition, hoping to accelerate the country's rejuvenation of science and technology. As competitors, Wu Bai's persistent and extraordinary talent draws in Ai Qing's attention, while Ai Qing's passion for her job, persistence in chasing her dreams, and outstanding tactics earned Wu Bai's respect. The two of them support each other through the competition and lead their respective teams to victory.

Episode ប្រុសឆ្លាតស្រីឆ្នើម វគ្គ២ - Bros Chlat Srey Chneum II 2021 - Go Go Squid 2: Dt. Appledog's Time [Coming Soon]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA