ឃាតករកំពូលស្នេហ៍ Kheat Kor Kompoul Sneh 2022 - My Sweet Assassin [EP.43End]

bookmark
0 Dilihat
7.6
Episode
Type
Status Completed
Description: ឃាតករកំពូលស្នេហ៍ Kheat Kor Kompoul Sneh 2022 - My Sweet Assassin [EP.43End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ឃាតករកំពូលស្នេហ៍, เพชฌฆาตจันทร์เจ้า, Bloody Moon , Petchakard Jun Jao , Phetchakhat Jan Jao
Duangjan is a cold-blooded, young assassin for a mafia group. One day, due to a failed mission between Duangjan and Lok — an assassin within the same group — Duangjan ends up falling off of a cliff. However, she is saved by the head of the national park, Atiruj. When she wakes up, Atiruj realises that the young woman he saved has developed amnesia. The once cold and calculated killer suddenly turns into a cheerful little girl and finds herself not only with a new name "Chao Chao", but also a fake husband, Atiruj — who just so happens to be escaping his mother who was determined to get her son married.

Please Select Episode

Episode ឃាតករកំពូលស្នេហ៍ Kheat Kor Kompoul Sneh 2022 - My Sweet Assassin [EP.43End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA