គ្រួសារទឹកស៊ីអ៊ីវ - Krousar Tik Sa Ev 2020 - The Dripping Sauce [EP.30End]

bookmark
0 Dilihat
2020
Episode
Type
Status Completed
Description: គ្រួសារទឹកស៊ីអ៊ីវ - Krousar Tik Sa Ev 2020 - The Dripping Sauce [EP.30End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: គ្រួសារទឹកស៊ីអ៊ីវ, 大醬園, The Great Soy Factory
Man Koon Brewery is a century-old soy sauce maker in Foshan. The motto of patriarch Man Kai Shan and his wife Tsik Tak Yung is “Male succession and keep it in the family”. However, because of a contaminated soy sauce incident, they just have to let two women, namely, Ha Siu Moon and Ip Sai Yiu, join the business. The duo and their son Man Cheuk Fung become fellow apprentices. Junior master Wah Ko gets involved with the trio, resulting in an intriguing foursome. Meanwhile, everybody gets anxious as certain secrets about the Mans are revealed and Cheuk Fung is abruptly taken away. At the brewery, Kai Shan’s younger brothers Kai Shek, Kai Tsun, and Kai Kong want to divide the family fortune. And even outsider General Ko Shiu Wing is plotting to get his hands on a piece of the pie. With a 100-year history, Man Koon Brewery’s future is in doubt as it gets into such a precarious situation.

Please Select Episode

Episode គ្រួសារទឹកស៊ីអ៊ីវ - Krousar Tik Sa Ev 2020 - The Dripping Sauce [EP.30End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA