អ្នកក្លាហានជ្រលងភ្នំមេអំបៅទាំង៧ - Nak Klahan Chrolong Phnom Me Ombov Tang 7 2003 - Musketeer and Princess [EP.34End]

bookmark
0 Dilihat
2003
Episode
Type
Status Completed
Description: អ្នកក្លាហានជ្រលងភ្នំមេអំបៅទាំង៧ - Nak Klahan Chrolong Phnom Me Ombov Tang 7 2003 - Musketeer and Princess [EP.34End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: អ្នកក្លាហានជ្រលងភ្នំមេអំបៅទាំង៧ - Nak Klahan Chrolong Phnom Me Ombov 2003 - Musketeer and Princess, 名捕震关东
When Princess Ning An is kidnapped by the nomads who also take the precious emblems and the military strategy maps, the imperial palace is thrown into a state of chaos. The emperor sends the 4 constables to rescue her. They are from the butterfly valley. Leng Xie and Ning An become a couple. This saddens Ya Feng but she turns to like Wu Qing instead upon knowing how he stands by her secretly. During the Ming Dynasty, the Japanese pirates, Tartar, invade the border regions of China and cause much suffering to the people living there. Together with his four disciples, martial arts expert, Marquis Zhuge, strives to expel the pirates from their land.

Please Select Episode

Episode អ្នកក្លាហានជ្រលងភ្នំមេអំបៅទាំង៧ - Nak Klahan Chrolong Phnom Me Ombov Tang 7 2003 - Musketeer and Princess [EP.34End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA