និស្ស័យស្នេហ៍អ្នកក្លាហានដាវទិព្វ - Nisaiy Sneh Nak Klahan Doav Tip 2005 - Chinese Paladin [EP.16End]

bookmark
0 Dilihat
2005
Episode
Type
Status Completed
Description: និស្ស័យស្នេហ៍អ្នកក្លាហានដាវទិព្វ - Nisaiy Sneh Nak Klahan Doav Tip 2005 - Chinese Paladin [EP.16End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: និស្ស័យស្នេហ៍អ្នកក្លាហានដាវទិព្វ, 仙劍奇俠傳, Xian Jian Qi Xia Zhuan , The Magic Sword & the Chivalrous Youth , Legend of Fairy and Sword , 仙剑奇侠传 , Chinese Paladin Season 1
The story takes place in a fantasy medieval China. Li Xiao Yao, a "Stinky Punk", journeys to Dream Island to find a cure for his sick aunt. There he meets and marries the love of his life, Ling'er. On his way back home with the cure, he discovers that he's been tricked by the Lunar Sect Cult so that they can kidnap Ling Er. He awakens in his bed, having forgotten his entire trip to Dream Island but having saved his aunt. He rescues Ling'er from the Lunar Sect Cult and is, in turn, rescued by a mysterious stranger who teaches him kung fu. Xiao Yao and Ling Er travel to the capital to meet her father. Along the way, they meet various people, get harassed by the Lunar Sect Cult, discover both of their histories, save the world and fall in love with each other all over again. It starts off sweet and lighthearted but ends with plenty of tears.

Please Select Episode

Episode និស្ស័យស្នេហ៍អ្នកក្លាហានដាវទិព្វ - Nisaiy Sneh Nak Klahan Doav Tip 2005 - Chinese Paladin [EP.16End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA