សំណុំរឿងក្រុងឡកយ៉ាង - Somnom Reung Krong Lork Yang 2021 - Luoyang [Coming Soon]

bookmark
0 Dilihat
2021
Episode
Type
Status Coming Soon Ongoing
Description: សំណុំរឿងក្រុងឡកយ៉ាង - Somnom Reung Krong Lork Yang 2021 - Luoyang [Coming Soon]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: សំណុំរឿងក្រុងឡកយ៉ាង, 风起洛阳, Wind from Luoyang , Feng Qi Luo Yang , 洛阳 , 風起洛陽 , 洛陽
Gao Bing Zhu is a notorious deputy marshal who sits on the bottom rung of society. Suspected of a crime, he must confirm his innocence. While investigating, he meets a young man named Baili Hong Yi, searching for the truth behind his father's death. They team up to solve both mysteries. A woman from a well-moneyed family with superior martial arts skills and intense survival instincts is on a mission of her own. She approaches Gao Bing Zhu to pry information out of him. Their annoying class differences create a mutual dislike for one another. Despite the tension, they soon find themselves joined at the hip. Their investigation unearths a shocking conspiracy. Once made public, it will likely destroy the entire city, leaving Luoyang with blood on his hands.

Episode សំណុំរឿងក្រុងឡកយ៉ាង - Somnom Reung Krong Lork Yang 2021 - Luoyang [Coming Soon]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA