យុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំនគរ - Yuthisas Deuk Nam Nokor 2020 - Serenade of Peaceful Joy [Coming Soon]

bookmark
0 Dilihat
7.7
Episode
Type
Status Coming Soon Ongoing
Description: យុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំនគរ - Yuthisas Deuk Nam Nokor 2020 - Serenade of Peaceful Joy [Coming Soon]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: យុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំនគរ - Yuthisas Deuk Nam Nokor , 清平乐, Lonely city closed , Gu Cheng Bi , Gū Chéng Bì , Isolated city , Held in the Lonely Castle , 孤城闭 , Qīngpíng lè , Qīng Píng Lè , Qing Ping Le
When Zhao Zhen discovers his biological mother is not the Empress Dowager Liu E, but her maid Li Lanhui, he arranges a marriage between his beloved daughter Princess Fukang and the Li family’s son Li Wei as compensation for his lack of filial piety. In the political arena, Zhao Zhen strives to maintain a balance of power between the conservative and progressive factions after the Qingli reforms experiences a significant backlash from the former. Inside the palace, Emperor Renzong faces the dutiful Empress Cao, the troublesome Zhang Mihan, and the gentle Lady Miao.

Episode យុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំនគរ - Yuthisas Deuk Nam Nokor 2020 - Serenade of Peaceful Joy [Coming Soon]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA