ជើងខ្លាំងក្នុងពិភពគុន - Cheung Khlang Knung Piphop Kun 2022 - Who Rules the World [EP.22-24]

bookmark
0 Dilihat
2022
Episode
Type
Status Ongoing
Description: ជើងខ្លាំងក្នុងពិភពគុន - Cheung Khlang Knung Piphop Kun 2022 - Who Rules the World [EP.22-24]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: ជើងខ្លាំងក្នុងពិភពគុន, Who Gets The World , Qie Shi Tian Xia , 且試天下, 且试天下
Hei Feng Xi is handsome and elegant, while Bai Feng Xi is majestic and unrestrained. Opposites attract as both are unrivaled in skill and intellect. Caught in the warfare and chaos of the martial arts and political worlds, the flowers of love begin to bloom amidst the blood that has been sacrificed within the last ten years. Trying to keep their identities hidden, they constantly have to be three steps ahead when dealing with much political unrest, betrayal, infighting, and the ultimate battle for the imperial throne. They join hands, seeking justice while trying to calm the ever-growing uncertainty brought on by unseen malice. But will their love bring peace to a chaotic time, and who will ultimately rule the world?

Please Select Episode

Episode ជើងខ្លាំងក្នុងពិភពគុន - Cheung Khlang Knung Piphop Kun 2022 - Who Rules the World [EP.22-24]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA