កំណើតស្នេហ៍ក្នុងផ្សារ - Komneut Sneh Knung Psar 2001 - Rak Koet Nai Talat Sot [EP.24End]

bookmark
0 Dilihat
2001
Episode
Type
Status Completed
Description: កំណើតស្នេហ៍ក្នុងផ្សារ - Komneut Sneh Knung Psar 2001 - Rak Koet Nai Talat Sot [EP.24End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: កំណើតស្នេហ៍ក្នុងផ្សារ, Love Starts at the Fresh Market , Love Starts in the Fresh Market , Ruk Kerd Nai Talad Sode , Ruk Kerd Nai Tarad Sod , Ruk Gerd Nai Talard Sot, รักเกิดในตลาดสด
Much trouble and fun are in store for the merchants and customers at the local fresh market. Tong, a vegetable seller and Kimlang, a fishmonger fall in love, but Kimlang's mother does not approve because she sees Tong as a worthless hooligan who won't amount to anything. Tong must prove himself to Kimlang's mother, while also working hard to improve the conditions at the market and teach other merchants to take pride in what they sell and that caring for their customers will benefit them all.

Please Select Episode

Episode កំណើតស្នេហ៍ក្នុងផ្សារ - Komneut Sneh Knung Psar 2001 - Rak Koet Nai Talat Sot [EP.24End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA