ក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម - Krom Police Bro Chang Oukritkam 2022 - Against Darkness [EP.20End]

bookmark
0 Dilihat
2022
Episode
Type
Status Completed
Description: ក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម - Krom Police Bro Chang Oukritkam 2022 - Against Darkness [EP.20End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: ក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម , 黯夜守護者, 黯夜守护者 , An Ye Shou Hu Zhe , Guardian of the Dark Night , Dark Night Keeper , Am Je Sau Wu Ze
Sergeant Ko Fai completed undercover operations many years ago, and there is always a cloud hanging over him. Ko Fai is reassigned to a police precinct that is Crime Squad Station Sergeant Fong Chi Kiu’s territory. While investigating cases, the duo gradually familiarize with each other and develop tacit understanding. Chi Kiu is so dedicated to her job that she has no time for taking care of her family. Her son hangs out with the wrong crowd and gets into trouble. Hotpot restaurant lady boss Lo Sin Man was naive when she was young as she slept with gang boss Law Wai and gave birth to a girl called Lo Siu Po. Fortunately, Ko Fai has always taken care of Sin Man and her daughter. Siu Po becomes a KOL and wants to step into the spotlight by engaging in reckless maneuvers. She gradually descends into the abyss as she reveals how drug dealers go about their business. To protect their loved ones, Ko Fai and Chi Kiu become guardians of the night and are determined to eradicate the villains!

Please Select Episode

Episode ក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម - Krom Police Bro Chang Oukritkam 2022 - Against Darkness [EP.20End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA