ល្បែងស្នេហ៍កូនភ្លោះ - Lbeng Sneh Kon Plous 2013 - Sud Sai Pan [EP.34End]

bookmark
0 Dilihat
2013
Episode
Type
Status Completed
Description: ល្បែងស្នេហ៍កូនភ្លោះ - Lbeng Sneh Kon Plous 2013 - Sud Sai Pan [EP.34End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ល្បែងស្នេហ៍កូនភ្លោះ , វង្វេងស្នេហ៍កូនភ្លោះ, End of the String , Soot Saai Paan , Sood Sai Pan, สุดสายป่าน
Tithit meets Gandaomanee Girinisuan in Phrajoit and falls in love with her. Unbeknownst to Thit, Gandaomanee is using her elder twin sister's name, Gandaowasee, for herself, therefore tricking him into thinking her real name is Gandaowasee. She later leaves him when she grows tired of him and finds out that he's the poor son of a merchant. Thit is heart-broken and tries searching for her unsuccessfully. One year later, Thit meets the real Gandaowasee Kitrinisuan at a banquet and is ecstatic upon seeing her. But Gan claims she doesn't know him. Thit is confused and confronts Gan about their relationship. He assumes she doesn't want to remember him because he's poor, therefore denying ever knowing him.

Please Select Episode

Episode ល្បែងស្នេហ៍កូនភ្លោះ - Lbeng Sneh Kon Plous 2013 - Sud Sai Pan [EP.34End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA