ស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ - Sneh Neang Monorea 2016 - Nohra [EP.36End]

bookmark
0 Dilihat
7.2
Episode
Type
Status Completed
Description: ស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ - Sneh Neang Monorea 2016 - Nohra [EP.36End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: ស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍, ខ្សែជីវិតនាងមនោរាហ៍, โนห์รา, Norah , No Rah ,
Norah's biological father is a dancer, but he was framed by a bad judge because that judge wanted his girlfriend/wife. Her father was framed and was sent to prison. The judge later took Norah's mother to live as his wife, but she was treated like a slave/servant. Years later after Norah grew up, she learned to love dancing especially the Manorah dance. She still does not know the truth that the judge is not her daddy. Her mother and she did not live a happy life.

Please Select Episode

Episode ស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ - Sneh Neang Monorea 2016 - Nohra [EP.36End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA