ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជាតិ វគ្គ១ - Tream Kloun Deumbey Cheat I 2017 - When Duty Calls Season 1 [EP.20End]

bookmark
0 Dilihat
2017
Episode
Type
Status Completed
Description: ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជាតិ វគ្គ១ - Tream Kloun Deumbey Cheat I 2017 - When Duty Calls Season 1 [EP.20End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Title: ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជាតិ វគ្គ១, When Duty Calls I, 卫国先锋 1
Xu Long Bin (Romeo Tan) is a reservist officer who saved Chen Jin Bao’s (Pierre Png) life during a military exercise. Instead of being grateful, Jin Bao blames Long Bin for his damaged car. From then, the duo never see eye to eye. Lu Jun Guang (Desmond Tan) becomes their mediator and the three men eventually became friends. Jun Guang is in love with Shen Yi Xuan (Paige Chua), who cannot get over the memory of her dead boyfriend. While Bai Jin Yu (Felicia Chin), Jun Guang’s childhood friend, is always at his side through thick and thin. New recruit Yao Wei Guo (Shane Pow) dislikes Yang Xian Feng (Ricky Koh) and constantly picks on him. But Xian Feng proves himself to be a kind and compassionate buddy, and they eventually become good friends. Their friendship is tested when they fall in love with the same girl. Long Bin, Jun Guang and Jin Bao are patrolling a restricted military area when they encounter a terrorist attack. Will they be able to put their military skills to good use and stop the terrorist attack?

Please Select Episode

Episode ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជាតិ វគ្គ១ - Tream Kloun Deumbey Cheat I 2017 - When Duty Calls Season 1 [EP.20End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA