បំណុលស្នេហ៍អន្ទាក់ជីវិត Bomnoul Sneh Ontak Chivit 2022 - Unchained Love [EP.29-30]

bookmark
0 Dilihat
2022
Episode
Type
Status Ongoing
Description: បំណុលស្នេហ៍អន្ទាក់ជីវិត Bomnoul Sneh Ontak Chivit 2022 - Unchained Love [EP.29-30]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: បំណុលស្នេហ៍អន្ទាក់ជីវិត, Floating on the Edge , Fu Tu Tower , Forbidden Love , Fu Tu Pagoda , Fu Tu Ta , Fu Tu Yuan , 浮圖緣, 浮图缘
During the Longhua period, eunuch Xiao Duo plotted with Fu Wang to help him sit on the throne. Bu Yin Lou was supposed to be buried with the late Emperor, but she is rescued by Xiao Duo. Bu Yin Lou, a lady-in-waiting, was meant to be the emperor's woman. Due to her status, she was supposed to follow him in death, but Xiao Duo saves her because she has caught the eye of Fu Wang. She then stays at Xiao's manor, and they grow closer over time. However, they cannot reveal their feelings. The road is full of obstacles... what will become of their fates?

Please Select Episode

Episode បំណុលស្នេហ៍អន្ទាក់ជីវិត Bomnoul Sneh Ontak Chivit 2022 - Unchained Love [EP.29-30]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA