ចៅហ្វាយប្រុសកំពូលអៀន Chov Vay Bros Kompoul Ean 2017 - Introverted Boss [EP.32End]

bookmark
0 Dilihat
2017
Episode
Type
Status Completed
Description: ចៅហ្វាយប្រុសកំពូលអៀន Chov Vay Bros Kompoul Ean 2017 - Introverted Boss [EP.32End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ចៅហ្វាយប្រុសកំពូលអៀន, Naeseongjeokin Boseu , Introvert Boss , Sensitive Boss , My Shy Boss , Naesungjukin Boseu, 내성적인 보스
When a young, energetic employee joins a public relations firm with an introverted and severely misunderstood boss, she makes it her life’s mission to show the world who he really is. Chae Ro Un has one simple goal in life: to expose the big boss man, Eun Hwan Ki, for who he really is and take her revenge. She blames him for her family's downfall.

Please Select Episode

Episode ចៅហ្វាយប្រុសកំពូលអៀន Chov Vay Bros Kompoul Ean 2017 - Introverted Boss [EP.32End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA