ដួងចិត្តក្នុងភ្លើងរងា Doung Chit Knung Pleung Rongear 2018 - Duang Jai Nai Fai Nhao [EP.33End]

bookmark
0 Dilihat
2018
Episode
Type
Status Completed
Description: ដួងចិត្តក្នុងភ្លើងរងា Doung Chit Knung Pleung Rongear 2018 - Duang Jai Nai Fai Nhao [EP.33End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ដួងចិត្តក្នុងភ្លើងរងា, Cold Heart , Duang Jai Nai Fai Nao, ดวงใจในไฟหนาว
The story of a young millionaire and a talented financier, who was nicknamed the 'God of Economics'. Yiamyuth - a proud and charming guy who believes that in life there is nothing more important than money. Outside, he seems cunning and irritable, but it's all just a mask that he wears because of his lack of love. At heart he is understanding and sensitive. Abandoned as a child by his parents, Yiamyuth does not believe in love and uses women only as a mechanism to achieve his goals. When he learns who his father is, he decides to take revenge by taking over his father's company. There he meets Dao Nuer - a carefree and cheerful, but poor girl. At first, they don't get along well and bicker all the time, but they gradually start to develop feelings for each other. Dao Nuer will help Yiamyuth realize the value of love and will do everything for him to abandon his revenge.

Please Select Episode

Episode ដួងចិត្តក្នុងភ្លើងរងា Doung Chit Knung Pleung Rongear 2018 - Duang Jai Nai Fai Nhao [EP.33End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA