ល្បែងផ្សងគ្រោះថ្នាក់ Lbeng Psong Krous Tnak 2021 - Game Changer [EP.05-06]

bookmark
0 Dilihat
2021
Episode
Type
Status Ongoing
Description: ល្បែងផ្សងគ្រោះថ្នាក់ Lbeng Psong Krous Tnak 2021 - Game Changer [EP.05-06]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ល្បែងផ្សងគ្រោះថ្នាក់, Wei Ji Xian Sheng , Mr. Crisis , 危机先生 , Jin Ji Gong Guan, 紧急公关
A story revolving around the crises in the public relations industry and the people whose lives intertwine because of it. Lin Zhong Shuo switched from an entertainment reporter to work at a PR firm. Tasked with sensitive and difficult-to-handle situations, he manages to avert crisis by playing his cards right. He helps his boss face off against his toughest enemy. He left the entertainment industry after an incident wherein he misreported the news. Innocent people got hurt and he has been blaming himself. He tries to make amends and atone for the mistakes of the past. He has two important women in his life - Yuan Wei and Xu Wen Wen. Through his journey, he gradually comes to realize who he truly loves.

Please Select Episode

Episode ល្បែងផ្សងគ្រោះថ្នាក់ Lbeng Psong Krous Tnak 2021 - Game Changer [EP.05-06]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA