លោកគ្រូពេទ្យយូកុង Lok Krou Pet You Kong 2015 - The Gang Doctor [EP.36End]

bookmark
0 Dilihat
2015
Episode
Type
Status Completed
Description: លោកគ្រូពេទ្យយូកុង Lok Krou Pet You Kong 2015 - The Gang Doctor [EP.36End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: លោកគ្រូពេទ្យយូកុង, Yongpari , Yongpal , The Gang Doctor , Yongpal-i , SBS Drama Special Yong Pal , Yongpali , Yongpalyi , The Gang Doctor, 용팔이
Kim Tae Hyeon is a talented surgeon. Desperate for money to pay his sister's medical bills, he adopts the code name Yong Pal and offers his medical skills to those in need of medical attention but who cannot do so publicly, dealing with gangsters and corrupt plutocrats. It is while making such a house call that Tae Hyeon rescues "sleeping beauty" Han Yeo Jin, a chaebol heiress, from a medically induced coma, leading to unintended consequences.

Please Select Episode

Episode លោកគ្រូពេទ្យយូកុង Lok Krou Pet You Kong 2015 - The Gang Doctor [EP.36End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA