អ្នកប្រមាញ់អាទិទេព -​Nak Bromagn Atitep 2010 - Detective Di Renjie [EP.40End]

bookmark
0 Dilihat
2010
Episode
Type
Status Completed
Description: អ្នកប្រមាញ់អាទិទេព -​Nak Bromagn Atitep 2010 - Detective Di Renjie [EP.40End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: អ្នកប្រមាញ់អាទិទេព, Detective Di Renjie (prequel) , Shen Tan Di Ren Jie Qian Zhuan, 神探狄仁杰前传
In 680 A.D., Emperor Gaozong of Tang Dynasty Li Zhiyu drove to Tai'an to sacrifice to the heavens. The prince Li Xian was ordered to go first to arrange the sacrifices to the heavens. When Di Renjie heard the news, he thought it was a major crisis for the country, so he ventured to Tai'an to investigate. Di Renjie quickly sorted out the clues from the large amount of physical evidence involved in the case and the confessions of the parties involved, and discovered that this was a huge conspiracy of fake mutiny to blame the prince, in an attempt to stir up turmoil and usurp the political power. From then on, in his 20-year career in solving crimes, Di Renjie, relying on his love for the people, his responsibility to the country, and his extraordinary wit and courage, successively cracked the Tai'an case, the Chengdu case, the Luoyang case, etc. The huge cases with cases within the series and cases within the case have maintained the unity of the country, the stability of the society, and the harmony and security of the people. Awarded by the imperial court and loved by the people.

Please Select Episode

Episode អ្នកប្រមាញ់អាទិទេព -​Nak Bromagn Atitep 2010 - Detective Di Renjie [EP.40End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA