ពន្លកស្នេហ៍នាពេលរាត្រី Ponlok Sneh Nea Pel Reatrey 2021 - Beauty From Heart [EP.22-24]

bookmark
0 Dilihat
7.4
Episode
Type
Status Ongoing
Description: ពន្លកស្នេហ៍នាពេលរាត្រី Ponlok Sneh Nea Pel Reatrey 2021 - Beauty From Heart [EP.22-24]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ពន្លកស្នេហ៍នាពេលរាត្រី, Zhe Ge Shi Jie Bu Kan Lian , This World Does Not Look At Appearance, 这个世界不看脸
An inside look into plastic surgery in the entertainment industry depicts a story of youth, courage and fearlessly moving forward. Tao Xiao Ting and Tao Xiao Di are twin sisters who have come to the big city to strive hard for a better living. Xiao Ting has always been persistent and hardworking, but her older sister Xiao Di wishes to take shortcut using her beauty. From then on, they lead two different lives. Business prodigy Lian Sheng has been commissioned to return home to China to solve the crisis involving Ounuo department store's impending acquisition. It leads to a meeting with Tao Xiao Ting although they immediately get on the wrong foot. Meanwhile, Xiao Di has set her sights on Ounuo's young boss Chou Ying Shu. Liang Sheng witnesses Xiao Ting's resilient spirit in overcoming adversities and his attitude towards her evolves from distrust, contempt and teasing to a sincere appreciation, attraction and love. Under the influence of Xiao Ting, Xiao Di grew to understand that the world does not revolve around superficial appearances.

Please Select Episode

Episode ពន្លកស្នេហ៍នាពេលរាត្រី Ponlok Sneh Nea Pel Reatrey 2021 - Beauty From Heart [EP.22-24]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA