ព្រះអង្គម្ចាស់ជូម៉ុង Preah Ang Mchas Ju Mong 2006 - Jumong [EP.187End]

bookmark
0 Dilihat
2006
Episode
Type
Status Completed
Description: ព្រះអង្គម្ចាស់ជូម៉ុង Preah Ang Mchas Ju Mong 2006 - Jumong [EP.187End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ព្រះអង្គម្ចាស់ជូម៉ុង, 주몽, The Book of Three Han: The Chapter of Jumong , Jumong - Prince of the Legend , Samhanji - Jumong Pyeon , 삼한지-주몽 편
Jumong was the founder of Goguryeo in 37 BC. He was the son of General Hae Mo Su and Lady Yoo Hwa and was raised by King Geum Wa, who took him and his mother in when Hae Mo Su was believed to have been killed in an ambush by the Han Dynasty. So Seo No was a merchant's daughter who helped Jumong in realizing his dream of building a new country and later became his second wife.

Please Select Episode

Episode ព្រះអង្គម្ចាស់ជូម៉ុង Preah Ang Mchas Ju Mong 2006 - Jumong [EP.187End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA