ស្ដេចថ្នាំឱសថបុរាណ Sdech Tnham Orsot Boran 2005 - The Herbalist's Manual [EP.25End]

bookmark
0 Dilihat
2005
Episode
Type
Status Completed
Description: ស្ដេចថ្នាំឱសថបុរាណ Sdech Tnham Orsot Boran 2005 - The Herbalist's Manual [EP.25End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ស្ដេចថ្នាំឱសថបុរាណ, Ben Chao Yao Wang, King of Herbal Medicines, 本草藥王 (本草药王)
This drama is about Lee Si Jan who studies medicine by secretly following his dad and learning it, since his father doesn't want him to be a doctor as it wasn't popular back then.

Please Select Episode

Episode ស្ដេចថ្នាំឱសថបុរាណ Sdech Tnham Orsot Boran 2005 - The Herbalist's Manual [EP.25End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA