សណ្តានចិត្តទេពធីតាអាវស វគ្គ៤ Sondan Chit Tep Thida Av Sor IV 2022 - You Can Be An Angel S4 [Coming Soon]

bookmark
0 Dilihat
2022
Episode
Type
Status Coming Soon Ongoing
Description: សណ្តានចិត្តទេពធីតាអាវស វគ្គ៤ Sondan Chit Tep Thida Av Sor IV 2022 - You Can Be An Angel S4 [Coming Soon]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: សណ្តានចិត្តទេពធីតាអាវស, សណ្ដានចិត្តអ្នកមានបុណ្យ វគ្គ៤, You Can Be An Angel 4 你也可以是天使 4
Ruo Jun is the newly minted Assistant Director of Nursing at the Jing Hao Zhi Jia nursing home and senior care centre. A former hospital nurse, she changes the current management style and rules, but can the patients and her colleagues adapt to her new ways? The world is suddenly hit by an unprecedented crisis with the arrival of COVID-19, the nation is thrown into a panic mode. At the nursing home where the patients are the most vulnerable group in the society, how will Ruo Jun and her team of healthcare workers manage the delicate situation? Ruo Jun is exposed to the virus while trying to save someone, can the selfless frontline hero pull through her own health crisis?

Episode សណ្តានចិត្តទេពធីតាអាវស វគ្គ៤ Sondan Chit Tep Thida Av Sor IV 2022 - You Can Be An Angel S4 [Coming Soon]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA