បណ្ដាសាស្នេហ៍ទេពអប្សរ Bondasa Sneh Tep Absor 2014 - Leh Nangfah [EP.34End]

bookmark
0 Dilihat
2014
Episode
Type
Status Completed
Description: បណ្ដាសាស្នេហ៍ទេពអប្សរ Bondasa Sneh Tep Absor 2014 - Leh Nangfah [EP.34End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: បណ្ដាសាស្នេហ៍ទេពអប្សរ , เล่ห์นางฟ้า, Angel Magic , Fairy Magic , Le Nangfa , Leh Nang Fah
Teepob and Lallalit "Beauty" grew up together but he hates her. So when she comes to him for help to regain power over her family's company, he pranks her by sending her to do the lowest jobs. Lallalit is a spoiled, bratty and selfish heiress who is completely absorbed with her own beauty. Looking down from heaven two angels decide to teach her a lesson by acting as her fairy godmothers and casting a spell on her. Only she doesn't receive a reward but the curse of living her life as a human at day and as a bird at night. Only true love's kiss can break the spell thinks everyone loves her, so when she was challenged to break the spell. Of course Lallalit thinks it would be a piece of cake to find somebody love her but to her surprise she overhears people talking badly about her, hating her for being rotten.

Please Select Episode

Episode បណ្ដាសាស្នេហ៍ទេពអប្សរ Bondasa Sneh Tep Absor 2014 - Leh Nangfah [EP.34End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA