បន្លំខ្លួនជំពាក់ស្នេហ៍ Bonlom Kloun Chompak Sneh 2023 - Unhating You [EP.11-13]

bookmark
0 Dilihat
2023
Episode
Type
Status Ongoing
Description: បន្លំខ្លួនជំពាក់ស្នេហ៍ Bonlom Kloun Chompak Sneh 2023 - Unhating You [EP.11-13]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: បន្លំខ្លួនជំពាក់ស្នេហ៍, Ton Rai Plai Rak , Jam Laeng Rak , จำแลงรัก, ต้นร้ายปลายรัก,
Rosana is the head of her family. She works hard trying to earn money to care for her sick mother. Despite her best efforts, she's laid off. In her desperation, she's willing to do anything in exchange for the assurance of her mother's care, even take on the role of a wealthy person's fake daughter in order to inherit. In the midst of an unfamiliar family, Rosana has to deal with powerful Korn, a cousin intent on proving her true identity.

Please Select Episode

Episode បន្លំខ្លួនជំពាក់ស្នេហ៍ Bonlom Kloun Chompak Sneh 2023 - Unhating You [EP.11-13]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA