ប្រតិបត្តិការក្រុមសម្អាតខ្មោចឆៅ Brotibat Kar Krom Som At Kmouch Chov 2017 - Vampire Cleanup Department [EP.01End]

bookmark
0 Dilihat
2017
Episode
Type Movie
Status Completed
Description: ប្រតិបត្តិការក្រុមសម្អាតខ្មោចឆៅ Brotibat Kar Krom Som At Kmouch Chov 2017 - Vampire Cleanup Department [EP.01End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ប្រតិបត្តិការក្រុមសម្អាតខ្មោចឆៅ, Jiu Jiang Qing Dao Fu, 救僵清道夫
Attacked by vampire, Spring, a born loser is saved by three street cleaners. When he wakes up, he finds himself in a government secret facilities hidden in a garbage collection station. Spring then discovers that he has a special immunity to vampire attack, making him a perfect candidate as agent of the secret organisation, the Vampire Cleanup Department.

Please Select Episode

Episode ប្រតិបត្តិការក្រុមសម្អាតខ្មោចឆៅ Brotibat Kar Krom Som At Kmouch Chov 2017 - Vampire Cleanup Department [EP.01End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA