ប្រវត្តិស្នេហ៍ឈិនឈានឈាន វគ្គ១ Brovath Sneh Chhin Chhean Chhean I 2020 - The Romance of Tiger and Rose Season 1 [EP.34End]

bookmark
0 Dilihat
2020
Episode
Type
Status Completed
Description: ប្រវត្តិស្នេហ៍ឈិនឈានឈាន វគ្គ១ Brovath Sneh Chhin Chhean Chhean I 2020 - The Romance of Tiger and Rose Season 1 [EP.34End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ប្រវត្តិស្នេហ៍ឈិនឈានឈាន វគ្គ១, Chuan Wen Zhong De San Gong Zhu , The Third Princess From the Rumors , The Rumored Third Princess , 传闻中的三公主 , The rumored Chen Qianqian , TROTR , 傳聞中的陳芊芊 , The Romance of Tiger and Rose Season 1 , Chuan Wen Zhong De Chen Qian Qian, 传闻中的陈芊芊
Having finally sold her TV series script, aspiring screenwriter Chen Xiao Qian soon falls under the scrutiny of the male lead, who refuses to act out the role. Vowing to make her script successful, she starts re-writing. While napping, she is transported into her own story, becoming the Third Princess Chen Qian Qian, a side character. Armed with the knowledge of her own script in which her character is soon to be killed in the third episode by Prince Han Shuo, the male lead, Xiao Qian is determined to stay alive and find her way back home.

Please Select Episode

Episode ប្រវត្តិស្នេហ៍ឈិនឈានឈាន វគ្គ១ Brovath Sneh Chhin Chhean Chhean I 2020 - The Romance of Tiger and Rose Season 1 [EP.34End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA