ចំណងស្នេហ៍ទ្វេភព Chom Norng Sneh Tve Phop 2011 - Tawipob [EP.31End]

bookmark
0 Dilihat
2011
Episode
Type
Status Completed
Description: ចំណងស្នេហ៍ទ្វេភព Chom Norng Sneh Tve Phop 2011 - Tawipob [EP.31End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ចំណងស្នេហ៍ទ្វេភព, ទ្វេភព, Two Worlds , Tawee Pope, ทวิภพ
Maneejan finds out that she can travel to the past through a mirror she bought at an antique shop. That mirror brings her to the place of Khun Luang Akarathep Warakorn, a government official who lived over a hundred years ago. Her appearance causes him and everyone in the house a shock. But with her wit, she gradually gains everyone's favor. The more times she travels to the past, the more feeling she and Khun Luang develop for each other. But, what causes her to travel to the past? Why is she the one chosen? In that time when Thailand (formerly Siam) was under pressure from Western Colonialism, will she be able to do anything to help save the country? While the problem of the country must be solved, Maneejan also faces another problem - the mirror starts to break. She needs to decide whether to reside with the man she loves in the past or to go back to the future to continue living her regular life with her family and friends.

Please Select Episode

Episode ចំណងស្នេហ៍ទ្វេភព Chom Norng Sneh Tve Phop 2011 - Tawipob [EP.31End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA