ជណ្ដើរទៅឋានសួគ៌ Chon Deur Tov Than Sour 2003 - Stairway to Heaven [EP.30End]

bookmark
0 Dilihat
2003
Episode
Type
Status Completed
Description: ជណ្ដើរទៅឋានសួគ៌ Chon Deur Tov Than Sour 2003 - Stairway to Heaven [EP.30End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ជណ្ដើរទៅឋានសួគ៌, ឯណាទៅឋានសួគ៌, Stairs To Heaven , Steps in Paradise , Cheongukui Gyedan, 천국의 계단
The relationship of childhood sweethearts Cha Song Joo and Hang Jung Suh becomes complicated when Jung Suh's father remarries. Along with a new stepmother, Jung Suh also has a new introverted stepbrother, Han Tae Hwa and a scheming stepsister, Han Yuri. Gradually, Tae Hwa falls in love with kind-hearted Jung Suh and Yuri decides to pursue Song Joo. Nothing can shake the bond between Jung Suh and Song Joo, however, not even Song Joo's departure to study abroad in America. On the night of his return, however, Jung Suh is mysteriously hit by a car and believed dead. Having lost her memory in the crash, she is taken in by Tae Hwa, who relocates and gives her another name. Five years later, on the eve of his engagement to Yuri, Song Joo sees someone who looks exactly like his lost love Jung Suh.

Please Select Episode

Episode ជណ្ដើរទៅឋានសួគ៌ Chon Deur Tov Than Sour 2003 - Stairway to Heaven [EP.30End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA