បេសកកម្មក្រុម K9 ប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋជន Pesak Kam Bromagn Oukrit Chon 2019 - Sai Lub Jub Klin [EP.22End]

bookmark
0 Dilihat
2019
Episode
Type
Status Completed
Description: បេសកកម្មក្រុម K9 ប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋជន Pesak Kam Bromagn Oukrit Chon 2019 - Sai Lub Jub Klin [EP.22End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: បេសកកម្មប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋជន, Sao Noi K9 , สาวน้อยK9 , Detective K9, สายลับจับกลิ่น
A car accident changed Ray's life completely. After the surgery, her sense of smell improved exceptionally, even better than a dog's sense. She then used this special sense to gain extra money by helping people investigating simple cases. One day, Ray happened to meet and remember a particular smell from a thief's body and so she was invited to join the police detective team by Poom, the inspector who was seeking the most-wanted thief. While working as a spy for the police, Ray meets Q, a famous DJ with a secret.

Please Select Episode

Episode បេសកកម្មក្រុម K9 ប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋជន Pesak Kam Bromagn Oukrit Chon 2019 - Sai Lub Jub Klin [EP.22End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA