ឃាតករចិត្តត្រជាក់ Kheat Kor Chit Trochak 2021 - Midnight [EP.01End]

bookmark
0 Dilihat
2021
Episode
Type Movie
Status Completed
Description: ឃាតករចិត្តត្រជាក់ Kheat Kor Chit Trochak 2021 - Midnight [EP.01End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ឃាតករចិត្តត្រជាក់ , 미드나이트, Mideunaiteu
A life-threatening hide-and-seek between a psychopathic killer and a deaf woman Kyeong Mi, a girl with hearing impairment lives with her mother. Working at the customer call center, one day she storms out of an unpleasant dinner with the client and drives home after she picks up her mother. Meanwhile, the murderer Do Shik spots Kyeong Mi's mother waiting for her daughter who went to park her car but changes his target when another girl So Jung passes him by talking on the phone. So Jung gets stabbed by Do Shik in the back alley and is found by Kyeong Mi, who ends up becoming Do Shik’s new prey.

Episode ឃាតករចិត្តត្រជាក់ Kheat Kor Chit Trochak 2021 - Midnight [EP.01End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA