ឃាតកម្មអាថ៌កំបាំង១៨ឆ្នាំមុន វគ្គ២ Kheatam Atkombang 18 Chnam Mun II 2022 - Brutally Young 2.0 [EP.20End]

bookmark
0 Dilihat
2022
Episode
Type
Status Completed
Description: ឃាតកម្មអាថ៌កំបាំង១៨ឆ្នាំមុន វគ្គ២ Kheatam Atkombang 18 Chnam Mun II 2022 - Brutally Young 2.0 [EP.20End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ឃាតកម្មអាថ៌កំបាំង វគ្គ២, ឃាតកម្មអាថ៌កំបាំង១៨ឆ្នាំមុន វគ្គ២, 十八年後的終極告白2.0, The Ultimate Confession Eighteen Years Later 2.0 , The Murder Confession Eighteen Years Later 2.0 , Shi Ba Nian Hou De Zhong Ji Gao Bai 2.0 , Sap Baat Nin Hau Dik Zung Gik Gou Baak 2.0 , 十八年后的终极告白2.0
It tells the story of a down-and-out artist who is still unknown after more than ten years and suddenly achieves overnight fame due to an old painting from 18 years ago. Yao Shang Qian finally gains fame as a painter after gallery owner Fang Zhi Hao and his wife Song Hui Qi find an old painting of his and decide to help him become famous. However, Shang Qian couldn't be happy at all. For a moment of vanity, he gave up his principles. Shen Yue, his former lover, returns to his side once more for the sake of profit. However, a murder occurs and the victim turns out to be Shang Qian's wife Zhuang Rui Ting.

Please Select Episode

Episode ឃាតកម្មអាថ៌កំបាំង១៨ឆ្នាំមុន វគ្គ២ Kheatam Atkombang 18 Chnam Mun II 2022 - Brutally Young 2.0 [EP.20End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA