កំផែងស្នេហ៍ដួងចន្ទ Kom Paeng Sneh Doung Chan 2016 - Love in the Moonlight [EP.36End]

bookmark
0 Dilihat
2016
Episode
Type
Status Completed
Description: កំផែងស្នេហ៍ដួងចន្ទ Kom Paeng Sneh Doung Chan 2016 - Love in the Moonlight [EP.36End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: កំផែងស្នេហ៍ដួងចន្ទ, 구르미 그린 달빛, Moonlight Drawn by Clouds , Gooreumi Geurin Dalbit
To protect herself and her family, Hong Ra On disguises herself as a man and counsels men on dating. Due to a love letter she wrote for a client, she meets Crown Prince Hyo Myung. Ra On is unaware that he is the Crown Prince, and Hyo Myung is unaware that Ra On is a woman. Soon after Ra On is forced to become a eunuch by loan sharks, and the Crown Prince and Ra On become interested in each other. As Ra On tries to survive the palace and the Crown Prince navigates his journey to become king, will their love prosper?

Please Select Episode

Episode កំផែងស្នេហ៍ដួងចន្ទ Kom Paeng Sneh Doung Chan 2016 - Love in the Moonlight [EP.36End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA