កំពូលអ្នកក្លាហានផ្កាអង្គារសិល្ប៍ទាំង៤ Kompoul Nak Klahan Phka Ongkea Sil Tang 4 2011 - The Vigilantes in Masks [EP.20End]

bookmark
0 Dilihat
2011
Episode
Type
Status Completed
Description: កំពូលអ្នកក្លាហានផ្កាអង្គារសិល្ប៍ទាំង៤ Kompoul Nak Klahan Phka Ongkea Sil Tang 4 2011 - The Vigilantes in Masks [EP.20End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: កំពូលអ្នកក្លាហានផ្កាអង្គារសិល្ប៍ទាំង៤, Strange Hero Yi Zhi Mei, Guai Xia Yi Zhi Mei, 怪侠一枝梅
Li Ge Xiao is skilled in martial arts and has the brain to match it. In his former life, he was a high ranking Marshal with great law enforcement authority. But after his enemy framed him with false crime and executed his family, he went on the run. Years later, he came out of hiding to help a former colleague recover stolen gold for disaster relief. With his new partners, thief Yan San Niang, grifter He Xiao Mei, and muscle Chai Hu, they formed a bandit called "Yi Zhi Mei" that robs the rich and the corrupted and gives to the poor and the helpless.

Please Select Episode

Episode កំពូលអ្នកក្លាហានផ្កាអង្គារសិល្ប៍ទាំង៤ Kompoul Nak Klahan Phka Ongkea Sil Tang 4 2011 - The Vigilantes in Masks [EP.20End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA