កំពូលវីរៈនារី Kompoul Virak Nearei I 2017 - Princess Agents[EP.58End]

bookmark
0 Dilihat
2017
Episode
Type
Status Completed
Description: កំពូលវីរៈនារី Kompoul Virak Nearei I 2017 - Princess Agents[EP.58End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ភ្នាក់ងារពិសេសព្រះនាងតូច Pnak Ngear Pises Preah Neang Touch , Princess Agents, 特工皇妃楚乔传, 特工皇妃 , 楚乔传 , Chu Qiao Zhuan , 11处特工皇妃 , 特工皇妃楚喬傳 , Te Gong Huang Fei Chu Qiao Zhuan , Te Gong Huang Fei , The Legend of Chu Qiao
The story takes place during the chaotic times of Wei, where innocent citizens are often kidnapped and turned into slaves. Slave girl, Chu Qiao was thrown into a forest along with other slaves and becomes the next hunting target for the rich lords. She is saved by the Prince of Yanbei, Yan Xun. Afterward, she is brought into a powerful family of Yu Wen and witnesses their bloody power struggle. Seeing this, she swears to take her younger sister and flee from the situation. However, she catches the attention of Yu Wen Yue and undergoes strict training while building a sense of companionship with Yan Xun. Drama focuses on Chu Qiao's life beliefs and her struggle to survive in a cruel and unfair world.

Please Select Episode

Episode កំពូលវីរៈនារី Kompoul Virak Nearei I 2017 - Princess Agents[EP.58End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA