កូនប្រសារអ្នកស្រែ Kon Brosar Nak Srae 2020 - Sapai Import [EP.38End]

bookmark
0 Dilihat
2020
Episode
Type
Status Completed
Description: កូនប្រសារអ្នកស្រែ Kon Brosar Nak Srae 2020 - Sapai Import [EP.38End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: កូនប្រសារអ្នកស្រែ, Marriage Mission, สะใภ้อิมพอร์ต
Lisa is a rich, spoiled girl who returned from her studies in England to find her parents were in debt. She had to work to repay that debt. And Don's mother helped her. Don is the grandson of a very famous farm owner. When Don's grandfather died, he conditionally named Don as his successor. To receive the farm, Don had to marry and have a child within a year. Otherwise the farm would be awarded to his cousin's brother. Don's mother loved Lisa like a daughter, so she pushed them toward marriage . At first, both of them rejected the marriage. Then Don's mother announced that she was going to die soon, so Lisa accepted as a sign of gratitude. Since Don and Lisa don't love each other, they agreed to pretend to be married for 6 months.

Please Select Episode

Episode កូនប្រសារអ្នកស្រែ Kon Brosar Nak Srae 2020 - Sapai Import [EP.38End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA